شماره‌ی ثبت243
نام سندپري سا
مؤلففرشته ساري
مترجم
موضوع اصلیداستان
ناشرققنوس
سال انتشار1383
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت