شماره‌ی ثبت242
نام سندافسانه داراب
مؤلفسرور كتبي
مترجم
موضوع اصلیداستان
ناشرسروش
سال انتشار1378
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت