شماره‌ی ثبت241
نام سندفلسفه در عصر تراؤيك يونان
مؤلففردريش نيچه
مترجمدكتر مجيد شريف
موضوع اصلیداستان
ناشرجامي
سال انتشار1389
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت