شماره‌ی ثبت240
نام سندمكتوب به انظمام عطيه برتر
مؤلفپائولو كوئلينو
مترجمدكتر بهرام جعفري
موضوع اصلیداستان
ناشرمحراب دانش
سال انتشار1382
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت