شماره‌ی ثبت238
نام سندخانه اشباح
مؤلفچارلز ديكنز
مترجمسمانه جعفرپور
موضوع اصلیداستان
ناشرروزگار
سال انتشار1392
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت