شماره‌ی ثبت233
نام سندكلاس پرنده
مؤلفاريش كستنر
مترجمعلي پاكبين
موضوع اصلیداستان
ناشركانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان
سال انتشار1368
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت