شماره‌ی ثبت224
نام سندخرمگس
مؤلفاتل ليليان وينيچ
مترجم
موضوع اصلیداستان
ناشرخسرو همايون پور
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت