شماره‌ی ثبت222
نام سنداز اين همه جا....
مؤلفتكين حمزه لو
مترجم
موضوع اصلیداستان
ناشرروشا
سال انتشار1386
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت