شماره‌ی ثبت221
نام سندجذابيت عشق
مؤلفتورج زاهدي
مترجم
موضوع اصلیداستان
ناشرتكا
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت