شماره‌ی ثبت219
نام سندتيمور لنگ
مؤلفهارولد لمب
مترجمعلي جواهر كلام
موضوع اصلیداستان
ناشرنيك فرجام
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت