شماره‌ی ثبت217
نام سندنادر شاه
مؤلفمحمد احمد پناهي سمناني
مترجم
موضوع اصلیداستان
ناشرنمونه
سال انتشار1375
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت