شماره‌ی ثبت214
نام سندمي بخشم ولي فراموش نمي كنم
مؤلفافسانه نيك پور
مترجم
موضوع اصلیداستان
ناشرراز نهان
سال انتشار1391
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت