شماره‌ی ثبت213
نام سندچند روز ابري
مؤلفماندانا معيني
مترجم
موضوع اصلیداستان
ناشرنيريز
سال انتشار1394
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت