شماره‌ی ثبت212
نام سندهمخونه
مؤلفمريم رياحي
مترجم
موضوع اصلیداستان
ناشرپرسمان
سال انتشار1385
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت