شماره‌ی ثبت23
نام سندافسانه هاي ملل
مؤلف
مترجممحمد شمس
موضوع اصلیداستان
ناشركورش
سال انتشار1376
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت