شماره‌ی ثبت152
نام سندگزيده اصول كافي
مؤلفمحمد بن يعقوب بن اسحاق كليني
مترجممحمد مهدي رضايي
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرمعارف
سال انتشار1391
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت