شماره‌ی ثبت144
نام سندمهارتهاي زندگي با نگاه ديني
مؤلفسيد جعفر علوي
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشردانشگاه علوم اسلامي رضوي
سال انتشار1389
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت