شماره‌ی ثبت143
نام سندحزب الدعوه اسلامي عراق
مؤلفاستاد عادل اديب و سيد حسين موسوي
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرمركز پژوهشهاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه
سال انتشار1383
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت