شماره‌ی ثبت125
نام سندتاريخ ايران از ورود مسلمانان تا پايان طاهريان
مؤلفدكتر حسين مفتخري. حسين زماني
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرانتشارات سمت
سال انتشار1392
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت