شماره‌ی ثبت124
نام سندانديشه اسلامي 2
مؤلفحسين عزيزي . علي غفارزاده . حسينعلي احمدي جشفقاني.
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشردانشگاه پيام نور
سال انتشار1389
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت