شماره‌ی ثبت116
نام سندتاريخ اسلام
مؤلفعلي اكبر فياض
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشردانشگاه تهران
سال انتشار1391
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت