شماره‌ی ثبت113/1
نام سندتاريخ تحليلي صدر اسلام- ج.1
مؤلفدكتر محمد نصيري
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرنشر معارف
سال انتشار1391
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد6
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت