شماره‌ی ثبت19
نام سندتاريخ تحليلي اسلام
مؤلفسيد جعفر شهيدي
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرشركت انتشارات علمي و فرهنگي
سال انتشار1393
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت