شماره‌ی ثبت18
نام سندرايت داريت
مؤلفمصطفي دلشاد تهراني
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشردريا
سال انتشار1392
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت