شماره‌ی ثبت17
نام سندپژوهشي در تاريخ پيامبر اسلام |(جلد 2)
مؤلفسيد ابوالحسن حسيني ادياني
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشردانشگاه الزهرا(س)
سال انتشار1381
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت