شماره‌ی ثبت15
نام سندتاريخ شهر سازي جهان اسلام
مؤلفپائولو كونئو
مترجمدكتر سعيد تيز قلم زنوزي
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرتنديس
سال انتشار1384
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت