شماره‌ی ثبت12
نام سندفرازهايي از تاريخ پيامبر اسلام
مؤلفجعفر سبحاني
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرنشر مشعر
سال انتشار1377
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت