شماره‌ی ثبت11
نام سندتاريخ صدر اسلام(عصر نبوت)
مؤلفدكتر غلامحسين زرگري نژاد
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرانتشارات سمت
سال انتشار1393
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت