شماره‌ی ثبت692
نام سندتوسعه يعني آزادي
مؤلفآمارتياسن
مترجممحمد سعيد نوري نائيني
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرنشرني
سال انتشار1385
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت