شماره‌ی ثبت684
نام سندماليه عمومي جديد
مؤلفدكتر عبدالله جيروند
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرنتشارات مولوي
سال انتشار1366
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت