شماره‌ی ثبت682
نام سندمديريت ريسك حسسابرسي(تكنولوژي جديد)
مؤلفحميد رضا ارجمندي
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرانتشارات معين
سال انتشار1377
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت