شماره‌ی ثبت651/2
نام سندراهنماي (واردات ثبت سفارش گشايش اعتبار و ترخيص كالا )در سيستم تك نرخي ارز-5 ج.2
مؤلفابوالفضل محمدي و محسن ابراهيمي
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرگرد اورندگان
سال انتشار1373
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت