شماره‌ی ثبت680/1
نام سندهمه چيز درباره سهام- ج.1
مؤلفمهدي خادمي گراشي
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرشركت اطلاع رساني وخدمات بورس
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت