شماره‌ی ثبت679
نام سندتئوري هاي مالي
مؤلفدكتر محمد حسين قلي زاده
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشررستگار گيلان
سال انتشار1392
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت