شماره‌ی ثبت678
نام سندمباني اقتصاد سنجي (جلد 1)
مؤلفدامودار گجراتي
مترجمدكتر حميد ابريشمي
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشردانشگاه تهران
سال انتشار1371
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت