شماره‌ی ثبت677/2
نام سندمشاركت عمومي -خصوصي- ج.2
مؤلفبانك توسعه آسيايي
مترجمحميد جاوداني
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرموسسه عالي اموزش و پزوهش مديريت و برنامه ريزي
سال انتشار1392
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت