شماره‌ی ثبت674/1
نام سنداقتصاد خرد- ج.1
مؤلفدكتر جمشيد پژويان
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرپيام نور
سال انتشار1386
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت