شماره‌ی ثبت673/1
نام سندهمايش سياستها و مديريت برنامه هاي رشد وتوسعه در ايران- ج.1
مؤلفموسسه عالي اموزش و پزوهش مديريت و برنامه ريزي
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرموسسه عالي اموزش و پزوهش مديريت و برنامه ريزي
سال انتشار1382
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت