شماره‌ی ثبت670/1
نام سنداقتصاد خرد- ج.1
مؤلفاحمد موسوي
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرپوران پژوهش
سال انتشار1391
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت