شماره‌ی ثبت667
نام سندبازارهاي مالي اسلامي
مؤلفعلي صالح آبادي
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشردانشگاه امام صادق (ع)
سال انتشار1385
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت