شماره‌ی ثبت664
نام سندكارشايسته واقتصاد غير رسمي
مؤلفسازمان بين المللي كار
مترجممحمد ضيائي
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرپزوهشگده امور اقتصادي
سال انتشار1383
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت