شماره‌ی ثبت663
نام سندنظريه هاي مالي نوين
مؤلفرابرت هاگن
مترجمدكتر غلامرضا اسلامي بيدگلي و شهاب الدين شمس و هستي چيت سازان
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشردانشگاه تهران
سال انتشار1386
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت