شماره‌ی ثبت662
نام سندسرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار
مؤلفدكتر محمد حسين عبدالرحيميان و سمانه دهقان
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرجهاد دانشگاهي
سال انتشار1395
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت