شماره‌ی ثبت661
نام سندابعاد جديد گزارشگري تجاري وxbrl
مؤلفراجر دبرسني .كارستن فلدن
مترجمكاظم وادي زاده. خديجه حيدري
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرآسمان نگار
سال انتشار1394
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت