شماره‌ی ثبت659
نام سندبورس ، سهام و نحويه قيمت گذاري شركتها
مؤلفغلامحسين دواني
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرنشر نخستين
سال انتشار1375
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت