شماره‌ی ثبت658
نام سندتجزيه وتحليل صنايع پترو شيمي
مؤلفواحد مطالعات وتحقيقات سرمايه گذاري
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرصحفي
سال انتشار1387
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت