شماره‌ی ثبت657
نام سندراهنماي سرمايه گذاري در بورس
مؤلفمجيد اسماعيل پور
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرچاپ ونشر بازرگاني
سال انتشار1377
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت