شماره‌ی ثبت656
نام سندشاخص هاي بورس اوراق بهادار
مؤلفدكتر احمد احمد پور . عليرضا غلامي كيان و فرشاد سليم
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرترمه
سال انتشار1386
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت