شماره‌ی ثبت652
نام سندمهندسي فرهنگ خصوصي سازي
مؤلفغلامرضا حيدري كرد زنگنه و زهره عالي پور
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرپندار پارس
سال انتشار1384
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت