شماره‌ی ثبت650
نام سندمديريت ريسك بارويكرد مشتقات مالي
مؤلفدكتر سيد محمد هاشمي نژاد و عادل بهرامي
مترجم
موضوع اصلیاقتصاد و بودجه
ناشرتدبير سرمايه
سال انتشار1394
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت